Giáo Sư Lim từ Đại Học Quốc Gia Singapore NUS Phát Biểu