Bạn Trần Thị Hạnh – 1997 – Nghệ An – Du học nghề điều dưỡng, hệ chuyển đổi bằng cấp – Đỗ visa tháng 11/2021