Bạn Đỗ Ngọc Minh Thông – 2003 – Hà Nội – Visa du học nghề điều dưỡng tháng 04/2023