Bạn Lê Thị Mỹ Duyên – 2003 – Thái Bình – Visa du học nghề điều dưỡng tháng 03/2023