Lường Thị Thảo – 2000 – Thanh Hóa – Đã có VISA du học điều dưỡng chuyển đổi tháng 01/2024