Bạn Nguyễn Hồng Sơn – 2002 – Hà Nội – Du học nghề Sơn – Tường – Sàn – Visa du học tháng 12/2022