Bạn Nguyễn Minh Đức – Đã có VISA du học nghề nghiệp vụ NHKS tháng 11/2023