Bạn Nguyễn Thị Thùy Trang – 2002 – Ninh Bình – Visa du học nghề điều dưỡng tháng 05/2023