Bạn Trần Thị Hồng – 2002 – Thái Bình – Visa du học nghề điều dưỡng tháng 03/2023