Bạn Vũ Đình Khôi – 2003 – Thanh Hóa – Visa du học nghề điều dưỡng tháng 05/2023