z4667829798580 3b41f1e3d492b51cbae89c7f484a2559

 

 

 

 

 

Vũ Thành Công – 1996 – Nam Định đã có visa du học nghề Xây Dựng