Vũ Thành Công – 1996 – Nam Định đã có visa du học nghề Xây Dựng