Vietnamese English 
Vietnamese English 

Danh sách các trường đại học Việt Nam được công nhận tại Đức

Danh sách dưới đây được đưa ra bởi tổ chức Anabin của CHLB Đức: https://anabin.kmk.org/anabin.html

(ngày cập nhật 25.07.2021)

H + có nghĩa là trường, viện, tổ chức giáo dục của Việt Nam được công nhận tương đương với trường đại học, cao đẳng ở Đức.

H- có nghĩa là trường, viện, tổ chức giáo dục của Việt Nam không có sự công nhận như một trường đại học, cao đẳng ở Đức.

H +/- là đối với các trường, viện, tổ chức giáo dục của Việt Nam không có một sự công nhận rõ ràng. Đây thường là những trường hợp mà có những ngành học, khóa học nhất định của trường thì được công nhận nhưng các ngành học, khóa học khác lại không được công nhận. Do đó cần một sự đánh giá theo từng trường hợp cụ thể.

 

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ DẠNG TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TRỰC THUỘC
Academy of Finance Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Academy of Journalism and Communication Hanoi Hochschule H+
Agricultural University of Hue Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
An Giang Teacher Training College Long Xuyen Universität H+
An Giang University Long Xuyen Universität H+
Aquaculture Institute Nha Trang Nhatrang Hochschule H+
Asia International University Hanoi Status ungeklärt H +/-
Bac Ha International University Bac Ninh Status ungeklärt H +/-
Bac Thai College for Mechanical and Electrical Workers Hanoi Hochschule H+
Bac Thai College of Agriculture No.3 Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Bac Thai College of Medicine Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Baclieu University Bac Lieu Hochschule H+
Bankfachschule Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Bankfachschule Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Hoc Vien Ngan Hang
Banking Academy Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Banking University Ho Chi Minh City Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Hoc Vien Ngan Hang
Ben Tre Teacher Training College Ben Tre Status ungeklärt H +/-
Binh Duong University Thu Dao Mot Privathochschule H+
Can Bo Quan Ly Va Boi Duong Giao Vien Haiphong Status ungeklärt H +/- Cao Dang Su Pham
Can Tho Teacher Training College Cantho Status ungeklärt H +/-
Can Tho University Cantho Universität H+
Can Tho University of Medicine and Pharmacy Cantho Hochschule H+
Cao Dai University Saigon Privathochschule H+
Cao Dang Ban Cong Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Cao Dang Co Khi Luyen Kim Thainguyen Junior College H +/-
Cao Dang Cong Dong Tra Vinh Tra Vinh Hochschule H+
Cao Dang Cong Nghe Danang Junior College H +/- Dai Hoc Da Nang
Cao Dang Cong Nghe Thong Tin Viet – Han Danang Status ungeklärt H +/-
Cao Dang Cong Nghe Viettronics Haiphong Junior College H +/-
Cao Dang Cong Nghiep Hanoi Hochschule H+
Cao Dang Cong Nghiep IV Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Cao Dang Cong Nghiep Thuc Pham Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Cao Dang Dan Lap Kinh Te Ky Thuat Thu Dao Mot Junior College H +/-
Cao Dang Dien Luc Hanoi Hochschule H+
Cao Dang Dien Luc TP HCM Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang Giao Thong Van Tai 2 Danang Junior College H +/-
Cao Dang Hai Quan Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang Hoa Chat Lamthao Junior College H +/-
Cao Dang Khi Tuong Thuy Van Hanoi Junior College H +/-
Cao Dang Kiem Sat Ha Tay Junior College H +/-
Cao Dang Kiem Sat Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang Kinh Te – Ke Hoach Danang Junior College H +/-
Cao Dang Kinh Te – Ky Thuat Thaibinh Junior College H +/-
Cao Dang Kinh Te – Ky Thuat Hai Duong Junior College H +/-
Cao Dang Kinh Te – Ky Thuat Thuong Mai Hadong Junior College H +/-
Cao Dang Kinh Te Doi Ngoai Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep I Hanoi Junior College H +/-
Cao Dang Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep II Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao dang Ky thuat – Cong nghe Dong Nai Bien Hoa Hochschule H+
Cao Dang Ky Thuat Mo Quang Ninh Hochschule H+
Cao Dang Ky Thuat Y Te I Hai Duong Hochschule H+
Cao Dang Luong Thuc Thuc Pham Danang Junior College H +/-
Cao Dang Mua Viet Nam Hanoi Junior College H +/-
Cao Dang My Thuat Trang Tri Dong Nai Junior College H +/-
Cao Dang Nong Lam Bac Giang Junior College H +/-
Cao Dang San Khau Dien Anh Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/- Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Cao Dang Su Pham Ba Ria Junior College H +/-
Cao Dang Su Pham Haiphong Junior College H +/- Dai Hoc Su Pham Hai Phong
Cao Dang Su Pham Dong Nai Bien Hoa Junior College H +/-
Cao Dang Su Pham Ha Tinh Ha Tinh Hochschule H+
Cao Dang Su Pham Ky Thuat 4 Vinh Long Junior College H +/-
Cao Dang Su Pham Ky Thuat Vinh Vinh Lehrerhochschule H+
Cao Dang Su Pham Nhac Hoa Ha Noi Hanoi Junior College H +/-
Cao Dang Su Pham Nhac Hoa Trung Uong Hanoi Lehrerhochschule H+
Cao Dang Su Pham TP HCM Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang Su Pham va Ky Thuat Binh Dinh Binh Dinh Junior College H +/-
Cao Dang Tai Chinh Ke Toan Quang Ngai Junior College H +/-
Cao Dang Tai Chinh Ke Toan 4 Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang The Duc The Thao Danang Hochschule H+
Cao Dang Tu Thuc Cong Nghe Thanh Do Ha Tay Junior College H +/-
Cao Dang Van Hoa Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Cao Dang Van Hoa – Nghe Thuat Quan Doi Hanoi Hochschule H+
Cao Dang Van Hoa Nghe Thuat Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang Van Hoa-Nghe Thuat Tay Bac Thai Bac Junior College H +/-
Cao Dang Van Hoa-Nghe Thuat Viet Bac Viet Bac Junior College H +/-
Cao Dẳng Xây Dựng Công Trình Dô Thị Hanoi Junior College H +/-
Cao Dang Xay Dung So 1 Hanoi Junior College H +/-
Cao Dang Xay Dung So 2 Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Cao Dang Xay Dung So 3 Phu Yen Junior College H +/-
Center for Information Technology Development Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Center for International Education Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Central School of Pricing Officers Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Chemical College Lamthao Junior College H +/-
College of Agriculture and Forestry Bac Giang Junior College H +/-
College of Agriculture and Forestry Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
College of Agriculture and Forestry Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
College of Arts Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
College of Construction Hanoi Hochschule H+
College of Construction No 1 Hanoi Junior College H +/-
College of Construction No 2 Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
College of Construction No 3 Phu Yen Junior College H +/-
College of Customs Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
College of Economic and Planning Danang Junior College H +/-
College of Economics Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
College of Economics and Business Administration Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
College of Economics and Planning Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
College of Education Thainguyen Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
College of Education Danang Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Da Nang
College of Electrical Engineering Hanoi Hochschule H+
College of Electrical Engineering Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
College of Finance and Accountancy Quang Ngai Junior College H +/-
College of Finance and Accountancy No 4 Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
College of Food and Cereals Danang Junior College H +/-
College of Foreign Economic Relations Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
College of Foreign Languages Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
College of Foreign Languages College of
Foreign Languages College of Foreign Languages
Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
College of Foreign Languages Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
College of Forestry Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
College of General Education Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
College of Gymnastics and Sports Tu Son Hochschule H+
College of Industrial Engineering Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
College of Industrial Technical Economics No 1 Hanoi Junior College H +/-
College of Industrial Technical Economics No 2 Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
College of Information and Foreign Studies Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
College of Investigation Ha Tay Junior College H +/-
College of Law Ho-Chi-Minh-City Universität H+
College of Mechanics and Metallurgy Thainguyen Junior College H +/-
College of Medicine Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
College of Natural Science Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
College of Pedagogy Hue Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Hue
College of Pedagogy Hanoi Lehrerhochschule H+
College of Science Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
College of Sciences Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
College of Social Sciences and Humanities Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
College of Sport and Physical Culture Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
College of Sport and Physical Education No. 1 Tu Son Hochschule H+
College of Technical Economic and Commerce Hadong Junior College H +/-
College of Technology Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
College of Technology College of Technology Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
College of Technology Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
College of Transportation and Communications No 2 Danang Junior College H +/-
College of Urban Works Construction Hanoi Junior College H +/-
Da Lat Teacher Training College Dalat Status ungeklärt H +/-
Da Lat University Dalat Universität H+
Da Nang University of Technology Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
Dac Lac Teacher Training College Buon Ma Thuot Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc An Giang Long Xuyen Universität H+
Dai Hoc Bac Lieu Bac Lieu Hochschule H+
Dai Hoc Bach Khoa Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Bach Khoa Da Nang Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
Dai Hoc Bach Khoa TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Dai Hoc Ban Cong Ton Duc Thang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Can Tho Cantho Universität H+
Dai Hoc Canh Sat Nhan Dan Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc CNTT Nhat Ban Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Co Dien Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Cong Doan Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Cong Nghe Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Dai Hoc Cong Nghe Dong Nai Bien Hoa Hochschule H+
Dai Hoc Cong Nghe Mien Dong Dong Nai
Dai Hoc Cong Nghe Thong Tin Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Cong Nghiep Quang Ninh Quang Ninh Hochschule H+
Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pham Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Da Lat Dalat Universität H+
Dai Hoc Da Nang Danang Universität H+
Dai Hoc Dai Nam Ha Tay Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Binh Duong Thu Dao Mot Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Cong Nghe Dong A Bac Ninh Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Dan Lap Cong Nghe Sai Gon Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Cuu Long Vinh Long Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Dai Nam Ha Tay Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Dong Do Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Duy Tan Danang Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Hung Vuong Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Lac Hong Bien Hoa Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Luong The Vinh Namdinh Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Ngoai Ngu – Tin Hoc Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Phu Xuan Hue Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Phuong Dong Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Quan Ly va Kinh Doanh Ha Noi Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Quoc Te Mekong Dong Nai Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Dan Lap Tay Do Cantho Hochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Thang Long Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Tran Hung Dao Quang Ninh Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Dan Lap Van Hien Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Van Lang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Dan Lap Yersin Da Lat Dalat Privathochschule H+
Dai Hoc Dien Luc Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Dieu Duong Namdinh Hochschule H+
Dai Hoc Duoc Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc FPT Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Giao Thong Van Tai Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Giao Thong Van Tai Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Ha Tinh Ha Tinh Hochschule H+
Dai Hoc Hai Phong Haiphong Hochschule H+
Dai Hoc Hang Hai Viet Nam Haiphong Hochschule H+
Dai Hoc Hoa Sen Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Hong Duc Thanhhoa Hochschule H+
Dai Hoc Hue Hue Universität H+
Dai Hoc Hung Vuong Phu Tho Hochschule H+
Dai Hoc Khoa Hoc Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Dai Hoc Khoa Hoc Va Cong Nghe Ha Noi Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Khoa Hoc Xa Hoi Va Nhan Van Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Dai Hoc Kien Giang Kien Giang Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Kien Truc Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Kinh Doanh va Cong Nghe Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Kinh Te Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
Dai Hoc Kinh Te Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Dai Hoc Kinh Te va Quan Tri Kinh Doanh Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Dai Hoc Ky Thuat Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
Dai Hoc Ky Thuat Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien
Dai Hoc Ky Thuat Cong Nghiep Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Dai Hoc Ky Thuat Le Quy Don Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Ky Thuat Mat Ma Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Ky Thuat Y Te Hai Duong Hai Duong Hochschule H+
Dai Hoc Lam Nghiep Chuong My Hochschule H+
Dai Hoc Lao Dong – Xa Hoi Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Luat Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Dai Hoc Luat Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Mo Ban Cong TP HCM Ho-Chi-Minh-City Offene Hochschule H +/-
Dai Hoc Mo Cong Lap TP HCM Ho-Chi-Minh-City Offene Hochschule H +/-
Dai Hoc Mo Ha Noi Hanoi Offene Hochschule H +/-
Dai Hoc Mo TP HCM Ho-Chi-Minh-City Offene Hochschule H +/-
Dai Hoc Mo-Dia Chat Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc My Thuat Cong Nghiep Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc My Thuat Hue Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc My Thuat TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Dai Hoc My Thuat Viet Nam Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Ngan Hang Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Hoc Vien Ngan Hang
Dai Hoc Nghe Thuat Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc Ngoai Ngu Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc Ngoai Ngu Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Dai Hoc Ngoai Ngu Danang Hochschule H+ Dai Hoc Da Nang
Dai Hoc Ngoai Ngu – Tin Hoc Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Ngoai Ngu Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Nguyen Tat Thanh Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Nguyen Trai Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Nha Trang Nhatrang Hochschule H+
Dai Hoc Nong Lam Gia Lai Hochschule H+ Dai Hoc Nong Lam TP HCM
Dai Hoc Nong Lam Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Dai Hoc Nong Lam Hue Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc Nong Lam TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Nong Nghiep 1 – Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Nong Nghiep 2 Hue Hue Hochschule H+
Dai Hoc Phan Chu Trinh Hoi An Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Quan Ly Kinh Doanh Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi Hanoi Universität H+
Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Dai Hoc Quoc Te Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Dai Hoc Quoc Te Hong Bang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Quoc Te Mien Dong Binh Duong Privathochschule H+
Dai Hoc Quy Nhon Quynhon Hochschule H+
Dai Hoc Rang Ham Mat Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Sai Gon Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc San Khau Dien Anh Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Su Pham Thainguyen Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Dai Hoc Su Pham Danang Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Da Nang
Dai Hoc Su Pham Dong Thap Cao Lanh Lehrerhochschule H+
Dai Hoc Su Pham Ha Noi Hanoi Lehrerhochschule H+
Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2 Hanoi Lehrerhochschule H+
Dai Hoc Su Pham Ha Noi 2 Vinh Phu Lehrerhochschule H+
Dai Hoc Su Pham Hai Phong Haiphong Lehrerhochschule H+
Dai Hoc Su Pham Hue Hue Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Hung Yen Khoai Chau Hochschule H+
Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Vinh Vinh Lehrerhochschule H+
Dai Hoc Su Pham Nghe Thuat TW Hanoi Lehrerhochschule H+
Dai Hoc Su Pham Ngoai Ngu Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Su Pham Quy Nhon Quynhon Hochschule H+
Dai Hoc Su Pham The Duc The Thao TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Su Pham Vinh Vinh Hochschule H+
Dai Hoc Tai Chinh – Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Tai Chinh Ke Toan Ha Noi Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Dai Hoc Tai Chinh Ke Toan TP HCM Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Dai Hoc Tai Chuc Hai Phong Haiphong Hochschule H+ Dai Hoc Su Pham Hai Phong
Dai Hoc Tay Bac Thuan Chau Hochschule H+
Dai Hoc Tay Nguyen Buon Ma Thuot Universität H+
Dai Hoc Thai Nguyen Thainguyen Universität H+
Dai Hoc Thanh Tay Hanoi Privathochschule H+
Dai Hoc The Duc The Thao I Tu Son Hochschule H+
Dai Hoc The Duc The Thao II Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc The Duc The Thao III Danang Hochschule H+
Dai Hoc The Tuc The Thao II TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Thuong Mai Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Dai Hoc Thuy Loi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Thuy Loi Co So 2 Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Thuy Loi
Dai Hoc Thuy San Kien Giang Kien Giang Hochschule H+ Dai Hoc Nha Trang
Dai Hoc Thuy San Nha Trang Nhatrang Hochschule H+
Dai Hoc Tien Giang My Tho Hochschule H+
Dai Hoc Ton Duc Thang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Tong Hop Da Lat Dalat Universität H+
Dai Hoc Tong Hop Ha Noi Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Dai Hoc Tong Hop Hue Hue Universität H+
Dai Hoc Tong Hop TP HCM Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Dai Hoc Tra Vinh Tra Vinh Hochschule H+
Dai Hoc Trung Vuong Kim Long Privathochschule H+
Dai Hoc Tu Thuc Ba Ria – Vung Tau Hochschule H+
Dai Hoc Tu Thuc Hoa Sen Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Tu Thuc Hung Yen Hung Yen Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Tu Thuc Kien Truc Danang Hochschule H+
Dai Hoc Tu Thuc Ky Thuat va Cong Nghe Nguyen Trai Ha Tay Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Tu Thuc Quang Trung Binh Dinh Hochschule H+
Dai Hoc Tu Thuc Tai Chinh – Ke Toan TP HCM Ho-Chi-Minh-City Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Tu Thuc Ton Duc Thang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Dai Hoc Van Hanh Saigon Privathochschule H+
Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat Quan Doi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Van Hoa Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Van Hoa TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Vinh Vinh Hochschule H+
Dai Hoc Vinh Long Vinh Long Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Vo Truong Toan Hau Giang Province Hochschule H+
Dai Hoc Xay Dung Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Xay Dung Mien Tay Vinh Long Status ungeklärt H +/-
Dai Hoc Y Duoc Can Tho Cantho Hochschule H+
Dai Hoc Y Duoc Hue Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Dai Hoc Y Duoc TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Dai Hoc Y Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Y Hai Phong Haiphong Hochschule H+
Dai Hoc Y Khoa Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Dai Hoc Y Te Cong Cong Hanoi Hochschule H+
Dai Hoc Y Thai Binh Thainguyen Hochschule H+
Danang College of Physical Education and Sports Danang Hochschule H+
Diplomatic Academy of Vietnam Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Dominican Studies Center Ho-Chi-Minh-City Katholische Hochschule Kanonischen Rechts H+
Dong Do University Hanoi Privathochschule H+
Dong Nai College of Decorative Arts Dong Nai Junior College H +/-
Dong Nai Teacher Training College Bien Hoa Junior College H +/-
Dong Nai University of Technology Bien Hoa Hochschule H+
Dong Thap Teacher Training College Cao Lanh Status ungeklärt H +/-
Dong Thap University of Education Cao Lanh Lehrerhochschule H+
Duy Tan College Danang Privathochschule H+
Đại học Công nghệ TP.HCM Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Đại học Công nghiệp TP. HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Đại học dân lập Hải Phòng Haiphong Privathochschule H+
Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Đại học Gia Định Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Haiphong Privathochschule H+
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Ho-Chi-Minh-City Lehrerhochschule H+
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Ho-Chi-Minh-City Lehrerhochschule H+
Đại học tư thục Công nghệ – Thông tin Gia Định Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Đại học Y Dược Hải Phòng Haiphong Hochschule H+
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ðai hoc Bán công Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ðai Hoc Tài Chính-Ke Tóan + Vien Nghiên Cuu Tài Chính
+ Trung Tâm Boi Duong Tài Chính
Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
ÐHDL Ky nghe Thành pho Ho Chí Minh Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Eastern International University Binh Duong Privathochschule H+
Educational Managers Training College No 1 Hanoi Hochschule H+
Educational Managers Training College No 2 Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Electric Power University Hanoi Hochschule H+
Fachschule für Außenwirtschaft Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Fachschule für Technische Lehrerbildung Nr. 2 Namdinh Junior College H +/-
Fachschule für Technische Lehrerbildung Nr. 3 Vinh Junior College H +/-
Fachschule für Technische Lehrerbildung Nr. 4 Vinh Long Junior College H +/-
Fachschule für Technische Lehrerbildung/Bauwesen – Gia Lam Hanoi Junior College H +/-
Fachschule für Theater und Film Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/- Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Fachschule für Wirtschaft und industrielle Technik I Hanoi Junior College H +/-
Faculte de Theologie College Pontifical Saint Pie X Dalat Katholische Hochschule Kanonischen Rechts H+
Faculty of Economics Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Faculty of Information Technology Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Faculty of Natural Sciences Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Fisheries University Kien Giang Kien Giang Kien Giang Hochschule H+ Dai Hoc Nha Trang
Food Industry College Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Foreign Language Center Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Foreign Trade University Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Foreign Trade University No.2 Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Foreign Trade University
Forest Science Institute of Vietnam Hanoi Forschungsinstitut H+
Fremdsprachenhochschule Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Fremdsprachenuniversität Hanoi Hochschule H+
German-Vietnam Academy of Applied Sciences Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Gesamthochschule HCMC Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Gia Dinh Private University of Technology and Information Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Gia Dinh University Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Gia Lai Teacher Training College Gia Lai Status ungeklärt H +/-
Ha Bac Teacher Training College Ha Bac Status ungeklärt H +/-
Ha Tay Central Gymnastic Teacher Training College Nr.1 Chuong My Status ungeklärt H +/-
Ha Tay Teacher Training College Ha Tay Status ungeklärt H +/-
Ha Tay Technical College Chuong My Hochschule H+
Hai Duong College of Industrial Economics Hai Duong Junior College H +/-
Hai Duong Medical Technical University Hai Duong Hochschule H+
Hai Hung Technical Teacher Training College No.1 Khoai Chau Hochschule H+
Hai Phong Maritime University Haiphong Hochschule H+
Hai Phong Teacher Training College Haiphong Junior College H +/- Dai Hoc Su Pham Hai Phong
Hai Phong University Haiphong Hochschule H+
Haiphong College of Inservice Training Haiphong Hochschule H+ Dai Hoc Su Pham Hai Phong
Haiphong Private University Haiphong Privathochschule H+
Haiphong University of Management and Technology Haiphong Privathochschule H+
Haiphong University of Medicine Haiphong Hochschule H+
Haiphong University of Medicine and Pharmacy Haiphong Hochschule H+
Hanoi Centre for Training and Research of Banking Science Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hanoi Civil Engineering University Hanoi Hochschule H+
Hanoi College of Cryptographical Technics Hanoi Hochschule H+
Hanoi College of Culture Hanoi Hochschule H+
Hanoi College of Fine Arts Hanoi Hochschule H+
Hanoi College of Industrial Fine Arts Hanoi Hochschule H+
Hanoi College of Meteology and Hydrology Hanoi Junior College H +/-
Hanoi Conservatory Hanoi Hochschule H+
Hanoi Foreign Studies University Hanoi Hochschule H+
Hanoi Industrial University Hanoi Hochschule H+
Hanoi Institute of International Relations Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hanoi Institute of Mechanical and Electrical Engineering Hanoi Hochschule H+
Hanoi Medical University Hanoi Hochschule H+
Hanoi Music and Art Teacher Training College Hanoi Junior College H +/-
Hanoi National Civil Engineering University Hanoi Hochschule H+
Hanoi National Open University Hanoi Offene Hochschule H +/-
Hanoi National University Hanoi Universität H+
Hanoi Open University Hanoi Offene Hochschule H +/-
Hanoi Pre-school College Nr.1 Hanoi Status ungeklärt H +/-
Hanoi School of Public Health Hanoi Hochschule H+
Hanoi Teacher Training College No.2 Vinh Phu Lehrerhochschule H+
Hanoi Teacher Training College Nr. 1 Hanoi Lehrerhochschule H+
Hanoi Theatre and Cinema College Hanoi Hochschule H+
Hanoi University Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Hanoi University for Teachers of Foreign Languages Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Agriculture No.1 Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Architecture Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Business and Management Hanoi Privathochschule H+
Hanoi University of Civil Engineering Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Commerce Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hanoi University of Communications and Transports Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Education Hanoi Lehrerhochschule H+
Hanoi University of Education No 2 Hanoi Lehrerhochschule H+
Hanoi University of Finance and Accountancy Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hanoi University of Foreign Languages Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Law Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Medicine Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Mining and Geology Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Pharmacy Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Science Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Hanoi University of Technology Hanoi Hochschule H+
Hanoi University of Water Resources (Hydraulic Engineering) Hanoi Hochschule H+
Hau Giang Teacher Training College Hau Giang Province Status ungeklärt H +/-
HCMC Polytechnic University Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
HCMC University of Technology Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
HCMC University of Technology and Education Ho-Chi-Minh-City Lehrerhochschule H+
HNO-Universität Hanoi Hochschule H+
Ho Chi Minh City Branch of University of Law Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Ho Chi Minh City Central Gymnastic Teacher Training College Nr.2 Ho-Chi-Minh-City Status ungeklärt H +/-
Ho Chi Minh City Centre for Training and Research of Banking Science Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Hoc Vien Ngan Hang
Ho Chi Minh City College of Drama and Cinematography Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ho Chi Minh City College of Drama and Cinematography Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/- Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Ho Chi Minh City College of Finance and Accountancy Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Ho Chi Minh City College of Fine Arts Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Ho Chi Minh City College of Gymnastics and Sports Nr.2 Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ho Chi Minh City College of Investigation Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Ho Chi Minh City Medical Staff Training Centre Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ho Chi Minh City National University Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Ho Chi Minh City Open University Ho-Chi-Minh-City Offene Hochschule H +/-
Ho Chi Minh City Pre-school College Nr.3 Ho-Chi-Minh-City Status ungeklärt H +/-
Ho Chi Minh City Semi-public Open University Ho-Chi-Minh-City Offene Hochschule H +/-
Ho Chi Minh City University Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ho Chi Minh City University of Culture Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ho Chi Minh City University of Ecucation Ho-Chi-Minh-City Lehrerhochschule H+
Ho Chi Minh City University of Finance and Accountancy Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Ho Chi Minh City University of Law Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Ho Chi Minh City University of Technology Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Ho Chi Minh National Political Academy Hanoi Hochschule H+
Hoa Hao University Saigon Privathochschule H+
Học Viện An Ninh Nhân Dân Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Bao Chi va Tuyen Truyen Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Chinh Sach va Phat Trien Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Chinh Tri Quoc Gia Ho Chi Minh Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong
Hoc Vien Hang Khong Viet Nam Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Ky Thuat Mat Ma Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Ky Thuat Quan Su Hanoi Hochschule H+
Hoc Vien Ngan Hang Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hoc Vien Ngan Hang Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Hoc Vien Ngan Hang
Hoc Vien Ngoai Giao Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hoc Vien Quan He Quoc Te Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hoc Vien Quan Y Hadong Hochschule H+
Hoc vien Quoc gia Nong nghiep Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Hoc Vien Tai Chinh Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hochiminh City Conservatory Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Hochiminh City University of Fine Arts Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Hochschule der Gewerkschaft Hanoi Hochschule H+
Hochschule der Naturwissenschaften Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Hochschule der Volkspolizei Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Hochschule für Bankwesen Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Hoc Vien Ngan Hang
Hochschule für Bauingenieurwesen Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Bergbau und Geologie Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Berufstätige Haiphong Hochschule H+ Dai Hoc Su Pham Hai Phong
Hochschule für Betriebswirtschaft und Industrie Hanoi Privathochschule H+
Hochschule für Bildende Künste Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Bildende Künste HCMC Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Hochschule für Forstwirtschaft Chuong My Hochschule H+
Hochschule für Fremdsprachen Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Handel und Kommerz Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hochschule für Industriedesign Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Industrielle Kunst Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Kultur(wissenschaften) Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Land- und Forstwirtschaft Hue Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Hochschule für Medizin Thai Binh Thainguyen Hochschule H+
Hochschule für Meeresprodukte Nhatrang Hochschule H+
Hochschule für Naturwissenschaften Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Hochschule für öffentliches Gesundheitswesen Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Sozial- und Humanwissenschaften Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Hochschule für Technik Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Hochschule für Technische Lehrerbildung Nr. 1 Khoai Chau Hochschule H+
Hochschule für Theater und Film Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Transport- und Verkehrswesen Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Verkehr und Transportwesen Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Hochschule für Verkehr und Transportwesen (Nr. 2) Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Hochschule für Verwaltung und Unternehmensführung Hanoi Privathochschule H+
Hochschule für Volkswirtschaft Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Hochschule für Wasserregulierung Hanoi Hochschule H+
Hochschule für Wasserwirtschaft Hanoi Hochschule H+
Hochschule Hung Vuong Phu Tho Hochschule H+
Hochschulinstitut für Fremdsprachen Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Höhere Fachschule für Industrie Nr. 4 Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Höhere technische Fachschule Dong Nai Bien Hoa Hochschule H+
Hong Duc University Thanhhoa Hochschule H+
Hongbang University Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Hongbang University International Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Hue College of Fine Arts Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Hue College of Medicine Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Hue Teacher Training College Hue Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Hue
Hue University of Agriculture No. 2 Hue Hochschule H+
HUFLIT (Ho Chi Minh City University of Foreign Languages
– Information Technology)
Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Indochinese University Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Industrial University of Hochiminh City Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Industrie-Fachschule Hanoi Hochschule H+
Industriefachschule Hai Hung Khoai Chau Hochschule H+
Industriehochschule Hanoi Hochschule H+
Institut für Erziehungswissenschaft Hanoi Forschungsinstitut H+
Institut für Medien und Propaganda Hanoi Hochschule H+
Institut für Militärtechnik Hanoi Hochschule H+
Institute for Diplomacy Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Institute for Environment and Resources Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Institute for International Relations Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Institute for Research and Design of Schools Forschungsinstitut H+
Institute of Agriculture No. 1 Hanoi Nhatrang Hochschule H+
Institute of Agriculture No. 4 Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Institute of Applied Mechanics Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+
Institute of Banking Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Institute of Cipher Technics Hanoi Hochschule H+
Institute of Ecology and Biological Resources Hanoi Forschungsinstitut H+
Institute of Education and Training Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+
Institute of Mechanical and Electrical Engineering Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Institute of Posts and Telecommunication Technology Hanoi Hochschule H+
International Training Institute for Materials Science Hanoi Forschungsinstitut H+
International University Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Internationale Universität Asiens Hanoi Status ungeklärt H +/-
Juristische Hochschule Hanoi Hanoi Hochschule H+
Kader- und Lehrerweiterbildungsstätte Haiphong Status ungeklärt H +/- Cao Dang Su Pham
Khoa Cong Nghe Thong Tin Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Khoa Khoa Hoc Tu Nhien Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Khoa Kinh Te Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Kunstakademie Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Lac Hong University Bien Hoa Privathochschule H+
Landwirtschaftliche Hochschule Nr. 1 Hanoi Hanoi Hochschule H+
Le Quy Don Technical University Hanoi Hochschule H+
Long An Teacher Training College Long An Status ungeklärt H +/-
Lotus College Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Marinehochschule Haiphong Hochschule H+
Medical Technical College No. 1 Hai Duong Hochschule H+
Medizinisch-Pharmazeutische Universität Ho Chi Minh-Stadt Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Medizinische Hochschule Hanoi Hanoi Hochschule H+
Medizinische und pharmazeutische Hochschule Hue Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Mekong University Vinh Long Privathochschule H+
Mien Dong University of Technology Dong Nai
Militärakademie für Medizin Hadong Hochschule H+
Militärmedizinisches Institut Hadong Hochschule H+
Military Academy of Medicine Hadong Hochschule H+
Military College of Arts and Culture Hanoi Hochschule H+
Minh Duc University Saigon Privathochschule H+
Mining Technical College Quang Ninh Hochschule H+
Musikschule Hanoi Hanoi Hochschule H+
Musikschule HCMC Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Nam Dinh Nursing College Namdinh Hochschule H+
Nam Ha Teacher Training College Namdinh Junior College H +/-
National Academy of Public Administration Hanoi Hochschule H+
National Academy of Public Administration of Vietnam Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong
National Agricultural Center Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
National Agricultural Institute Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
National Center for Social Sciences and Humanities Hanoi Forschungsinstitut H+
National Centre for Natural Sciences and Technology Hanoi Forschungsinstitut H+
National Institute for Educational Development Hanoi Forschungsinstitut H+
National Institute for Educational Sciences Hanoi Forschungsinstitut H+
National Institute of Technology Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
National Research Institute for Higher
and Vocational Education (NRIHVE)
Hanoi Forschungsinstitut H+
National Technical Centre at Phu Tho Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
National University of Art Education Hanoi Lehrerhochschule H+
National University of Civil Engineering Hanoi Hochschule H+
National University of Economics Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
National University of Hanoi Hanoi Universität H+
Nationale Hochschule für Wirtschaft Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Nationale Politische Akademie Ho-Chi-Minh Hanoi Hochschule H+
Nationale Universität Hanoi Hanoi Universität H+
Nationale Universität Ho-Chi-Minh-Stadt Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Nationales Institut für Bildungswissenschaften Hanoi Forschungsinstitut H+
Nationales Verwaltungsinstitut Hanoi Hochschule H+
Naturwissenschaftliche Fakultät Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Naturwissenschaftliche Hochschule Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Nghe An Teacher Training College Vinh Junior College H +/-
Nguyen Trai Universität Hanoi Privathochschule H+
Nguyen Van Troi College for Technical Workers Danang Junior College H +/- Dai Hoc Da Nang
Nha Trang Teacher Training College Nhatrang Status ungeklärt H +/-
Nha Trang University of Marine Products Nhatrang Hochschule H+
Nhac Vien Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Nhac Vien TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
No 2 School of Pricing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Offene Hochschule Hanoi Hanoi Offene Hochschule H +/-
Offene-halbstaatliche Hochschule Ho Chi Minh-Stadt Ho-Chi-Minh-City Offene Hochschule H +/-
Orient University Hanoi Privathochschule H+
Pädagogisch-Technische Fachhochschule / PTS 1 Khoai Chau Hochschule H+
Pädagogische Fachschule Ba Ria Junior College H +/-
Pädagogische Fachschule Haiphong Junior College H +/- Dai Hoc Su Pham Hai Phong
Pädagogische Fachschule Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/-
Pädagogische Fachschule Dong Nai Bien Hoa Junior College H +/-
Pädagogische Hochschule Thainguyen Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Pädagogische Hochschule Haiphong Haiphong Lehrerhochschule H+
Pädagogische Hochschule Hue Hue Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Hue
Pädagogische Hochschule Quy Nhon Quynhon Hochschule H+
People’s Security Academy Hanoi Hochschule H+
Pham Ngoc Thach University of Medicine Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Phan Hieu Dai Hoc Phap ly TP HCM Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Phân hieu Kiên Giang cua Truong Ðai hoc Thuy san Kien Giang Hochschule H+ Dai Hoc Nha Trang
Phan Hieu Truong Dai Hoc Vinh Ha Tinh Hochschule H+
Phân Vien Báo Chí Tuyên Truyen Hanoi Hochschule H+
Phan Vien Bao Chi Va Tuyen Truyen Hanoi Hochschule H+
Phan Vien Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia Khu Vuc Tai Hue Hue Hochschule H+ Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia
Phan Vien Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia Khu Vuc Tai TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia
Phan Vien Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia Khu Vuc Tay Nguyen Buon Ma Thuot Hochschule H+ Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia
Phu Tho School of Technology Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Phuong Dong Private University Hanoi Privathochschule H+
Polytechnics University of Ho Chi Minh City Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Polytechnische Hochschule Hanoi Hanoi Hochschule H+
Posts and Telecommunications Institute of Technology HCM City Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong
Private Hochschule für Fremdsprachen und Informatik Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Private Hochschule für Informationstechnologie Gia Dinh Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Private Universität für Fremdsprachen und Informationstechnologien Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Privathochschule Dong Do Hanoi Privathochschule H+
Privathochschule Duy Tan Danang Privathochschule H+
Privathochschule für Verwaltung und Betriebswirtschaft Hanoi Hanoi Privathochschule H+
Privathochschule Hong Bang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Privathochschule Lac Hong Bien Hoa Privathochschule H+
Privathochschule Phuong Dong Hanoi Privathochschule H+
Privathochschule Thang Long Hanoi Privathochschule H+
Privathochschule Van Hien Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Privathochschule Van Lang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Privatuniversität Hung Vuong Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Quang Ngai Teacher Training College Quang Ngai Status ungeklärt H +/-
Quang Ninh Teacher Training College Quang Ninh Status ungeklärt H +/-
Quang Ninh University of Industry Quang Ninh Hochschule H+
Quoc Te Dao Tao Ve Khoa Hoc Vat Lieu Hanoi Forschungsinstitut H+
Quy Nhon Teacher Training College Quynhon Hochschule H+
Quy Nhon University Quynhon Hochschule H+
RMIT International University Vietnam Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+ RMIT University
Saigon Technology University Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Saigon University Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Saigon University Ho-Chi-Minh-City Universität H+
School of Fine Arts of Indochina (Architectural Department) Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Semi-Public College of Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Semi-Public University of Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Song Be Teacher Training College Song Be Status ungeklärt H +/-
Sporthochschule Nr. 1 Tu Son Hochschule H+
Stella Maris Major Seminary Nhatrang Katholische Hochschule Kanonischen Rechts H+
Tay Bac Teacher Training Junior College Thuan Chau Hochschule H+
Tay Bac University Thuan Chau Hochschule H+
Tay Ninh Teacher Training College Tay Ninh Status ungeklärt H +/-
Technical Teacher Training College Viet Duc Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/- Technical Teacher Training College VNU-HCMC
Technical Teacher Training College VNU-HCMC Ho-Chi-Minh-City Status ungeklärt H +/-
Technical Teacher Training School No. 2 Namdinh Junior College H +/-
Technical Teacher Training School No. 3 Vinh Junior College H +/-
Technical Teacher Training School No. 4 Vinh Long Junior College H +/-
Technical Teacher Training School of Construction Hanoi Junior College H +/-
Technische Hochschule Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien
Technische Hochschule HCMC Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Technische Universität Hanoi Hanoi Hochschule H+
Technologieinstitut für Post- und Telekommunikation Hanoi Hochschule H+
Thai Binh College of Industrial Economics Thaibinh Junior College H +/-
Thai Binh Medical College Thainguyen Hochschule H+
Thai Binh University of Medicine Thainguyen Hochschule H+
Thai Nguyen College of Industry Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Thai Nguyen University Thainguyen Universität H+
Thai Nguyen University of Bac Thai Hanoi Hochschule H+
Thai Nguyen University of Economics and Business Administration Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Thainguyen University of Technology Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Thang Long College Hanoi Privathochschule H+
Thang Long University Hanoi Privathochschule H+
Thanh Hoa College of Economics and Technology Thanhhoa Hochschule H+
Thanh Hoa College of Medicine Thanhhoa Hochschule H+
Thanh Hoa Teacher Training College Thanhhoa Hochschule H+
The 2nd Base of Water Resources University Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Thuy Loi
The University of Da Nang Danang Universität H+
Thua Thien – Hue Teacher Training College Hue Status ungeklärt H +/-
Tien Giang Teacher Training College My Tho Hochschule H+
Ton Duc Thang Semi-Public University Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Ton Duc Thang Universität Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Ton Duc Thang University of Technology Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Trung Hoc Chuyen Nghiep Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Trung Hoc Vat Gia So 2 Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Trung Tam Dao Tao Can Bo Y Te TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Trung Tam Dao Tao Nghien Cuu Khoa Hoc Ngan Hang Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Trung Tam Dao Tao Nghien Cuu Khoa Hoc Ngan Hang HCM
/ TT Dao Tao NCKH Ngan Hang TP HCM (CS 2)
Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Hoc Vien Ngan Hang
Trung Tam Dao Tao Quoc Te Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Trung tam Dao tao va boi duong CBYT TP HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Trung Tam Khoa Hoc Tu Nhien Va Cong Nghe Quoc Gia Hanoi Forschungsinstitut H+
Trung Tam KHXH Va NVQG Hanoi Forschungsinstitut H+
Trung Tam Ngoai Ngu Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Trung Tam Phat Trien Cong Nghe Thong Tin Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Trung tam Quoc gia Nong nghiep Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Trung Vuong University Kim Long Privathochschule H+
Truong Am Nhac Viet Nam Hanoi Hochschule H+
Truong Can Bo Quan Ly Giao Duc va Dao Tao Hanoi Hochschule H+
Truong Can Bo Quan Ly Giao Duc va Dao Tao 2 Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Truong Cao Dang Bán công Hoa Sen Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Truong Cao dang Cong dong Tien Giang My Tho Hochschule H+
Truong Cao dang Nong Lam Suc Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Truong Cao Dang Su Pham Bac Lieu Bac Lieu Hochschule H+
Truong Cao Dang Su Pham Ky Thuat I / TTTC No. 1 Khoai Chau Hochschule H+
Truong Cao Dang Su Pham Thanh Pho Ho Chi Minh Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Truong Cao dang Su pham The duc Trung uong 2 Tp. HCM Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Truong Cao dang Su pham Tien Giang My Tho Hochschule H+
Truong Dai Hoc Bach Khoa Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien
Truong Dai Hoc Ban Cong Thanh Pho Ho Chi Minh Ho-Chi-Minh-City Offene Hochschule H +/-
Truong Dai Hoc Co Dien Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Truong Dai Hoc Cong Nghe Dan Lap Ton Duc Thang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Truong Dai Hoc Cong Nghiep Thainguyen Thainguyen Hochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Truong Dai Hoc Dan Lap Hong Bang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Truong Dai Hoc Hai San Nha Trang Nhatrang Hochschule H+
Truong Dai Hoc Kinh Te Ke Hoach Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Truong Dai Hoc Ky Thuat Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Truong Dai Hoc Luat TP. Ho Chi Minh Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Truong Dai Hoc Nong Nghiep 3 Bac Thai Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Truong Dai Hoc Nong Nghiep IV Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Truong Dai Hoc Phap Ly Ha Noi Hanoi Hochschule H+
Truong Dai hoc Quoc te Chau A Hanoi Status ungeklärt H +/-
Truong Dai Hoc Su Pham Viet Bac Thainguyen Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Truong Dai Hoc Tai Chinh Ke Toan TP HCM Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Truong Dai Hoc Thuong Nghiep Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Truong Dai Hoc Ton Duc Thang Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Truong Dai hoc Tong hop Ha Noi Hanoi Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
Truong Dai Hoc Y Khoa Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Trường Đại học Dân lập Công nghệ và Thông tin Gia Định Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Trường Đại học Ngoại thương Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Truong Ðai hoc Quoc te RMIT Viet Nam Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+ RMIT University
Truong Hang Khong Viet Nam Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Truong Ngoai Giao (1959-2008) Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Truong Quoc Gia Am Nhac o Thanh Pho Ho Chi Minh Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Van Hoa – Nghe Thuat TP HCM
Trường Sư Phạm Kỹ Thuật Xây Dựng Hanoi Junior College H +/-
Truong Trung Cap Kinh Te Ha Tinh Ha Tinh Hochschule H+
Truong Uong Tai Mien Nam Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
TT Buu Chinh Vien Thong Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Hoc Vien Cong Nghe Buu Chinh Vien Thong
United Nations International School Hanoi Sekundarschule H –
Universität Cantho Cantho Universität H+
Universität Danang Danang Universität H+
Universität Haiphong Haiphong Hochschule H+
Universität Hue Hue Universität H+
University of Architecture Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
University of Communications and Transports Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
University of Culture Hanoi Hochschule H+
University of Drama-Cinematography Hanoi Hochschule H+
University of Economics HCMC Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
University of Finance – Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
University of Forestry Chuong My Hochschule H+
University of Hue Hue Universität H+
University of Indochina Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
University of Industrial Arts Hanoi Hochschule H+
University of Irrigation Hanoi Hochschule H+
University of Labour and Social Affairs Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
University of Labour Union Hanoi Hochschule H+
University of Natural Sciences Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
University of Odonto-Stomatology Hanoi Hochschule H+
University of Physical Education and Sport II Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
University of Physical Education and Sports No1 Tu Son Hochschule H+
University of Science and Technology of Hanoi Hanoi Privathochschule H+
University of Social Sciences and Humanities Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
University of Social Sciences and Humanities Hanoi Universität H+ Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi
University of Tay Nguyen Buon Ma Thuot Universität H+
University of Technical Education Hung Yen Khoai Chau Hochschule H+
University of Technology Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
University of Tien Giang My Tho Hochschule H+
University of Trade Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
University of Trade Unions Hanoi Hochschule H+
University Training Centre for Health Care Professionals Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Van Hanh University Saigon Privathochschule H+
Van Hien University Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Van Lang University Ho-Chi-Minh-City Privathochschule H+
Vien Dai Ho Chih Minh Ville Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Vien Dai Hoc Cao Dai Saigon Privathochschule H+
Vien Dai Hoc Dalat Dalat Katholische Hochschule Kanonischen Rechts H+
Vien Dai Hoc Hoa Hao Saigon Privathochschule H+
Vien Dai Hoc Hue Hue Universität H+
Vien Dai Hoc Minh Duc Saigon Privathochschule H+
Vien Dai Hoc Mo Quoae Giaha no Hanoi Offene Hochschule H +/-
Vien Khoa Hoc Lam Nghiep Viet Nam Hanoi Forschungsinstitut H+
Vien Khoa Hoc Nong Nghiep Viet Nam Hanoi Forschungsinstitut H+
Vien Khoa Hoc Thuy Loi Viet Nam Hanoi Forschungsinstitut H+
Vien Khoa Hoc va Cong Nghe Viet Nam Hanoi Forschungsinstitut H+
Vien Moi Truong Va Tai Nguyen Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Vien Truong Vien Co Hoc Ung Dung Ho-Chi-Minh-City Forschungsinstitut H+
Vien Truong Vien Dai Hoc Mo Ha Noi Hanoi Offene Hochschule H +/-
Vien Truong Vien Sinh Thai Va Tai Nguyen Sinh Vat Hanoi Forschungsinstitut H+
Viet Bac College of Medicine Thainguyen Universität H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Viet Bac Teacher Training College Thainguyen Lehrerhochschule H+ Dai Hoc Thai Nguyen
Viet Duc Training Center Ho-Chi-Minh-City Junior College H +/- Technical Teacher Training College VNU-HCMC
Vietnam Academy for Water Resources Hanoi Forschungsinstitut H+
Vietnam Academy of Agricultural Sciences Hanoi Forschungsinstitut H+
Vietnam College of Dance Hanoi Junior College H +/-
Vietnam Commercial University Hanoi Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Vietnam Maritime University Haiphong Hochschule H+
Vietnam National University Hanoi (VNU) Hanoi Universität H+
Vietnam National University HCMC (VNU HCMC) Ho-Chi-Minh-City Universität H+
Vietnam University of Fine Arts Hanoi Hochschule H+
Vietnam-France University Hanoi Privathochschule H+
Vietnamese Academy of Science and Technology Hanoi Forschungsinstitut H+
Vietnamese German University Thu Dao Mot Hochschule H+
Viettronics Technology College Haiphong Junior College H +/-
Vinh Long Teacher Training College Vinh Long Junior College H +/-
Vinh Phu Teacher Training College Vinh Phu Status ungeklärt H +/-
Vinh Teacher Training College Vinh Hochschule H+
Vinh University Vinh Hochschule H+
Vo Truong Toan University Hau Giang Province Hochschule H+
Vocational School of Marketing Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Vocational Technical School Danang Junior College H +/- Dai Hoc Da Nang
Water Resources University Hanoi Hochschule H+
Wirtschaftshochschule Ho-Chi-Minh-Stadt Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ho-Chi-Minh-City Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule H+ Dai Hoc Quoc Gia TP Ho Chi Minh
Wirtschaftswissenschaftliche Hochschule Hue Hochschule H+ Dai Hoc Hue
Yen Bai Teacher Training College Yen Bai Status ungeklärt H +/-
Zentrum für Aus- und Fortbildung medizinischer Fachkräfte Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+
Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt der NIPA Ho-Chi-Minh-City Hochschule H+ Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia
Zweigstelle Hue der NIPA Hue Hochschule H+ Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia
Zweigstelle Taynguyen der NIPA Buon Ma Thuot Hochschule H+ Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!

Gửi ý kiến đóng góp của bạn tại đây để CMMB ngày càng hoàn thiện, phát triển hơn
CMMB luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu.

CMMB luôn đón nhận các ý kiến đóng góp của học viên và phụ huynh để CMMB nâng cao trải nghiệm.

Gửi nội dung chương trình tài trợ đến: cmmbvietnam.edu@gmail.com
CMMB sẽ phản hồi lại nếu chương trình của bạn phù hợp.

CỐ VẤN CMMB VIỆT NAM

Tiến sĩ. Bác sĩ. NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

Tiến sĩ y khoa, chuyên ngành dịch tễ học, ĐH y khoa Kanazawa, Nhật Bản

Nguyên Công chức Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y Tế, Việt Nam

Nguyên nghiên cứu viên – bác sĩ tâm lý và tâm thần trẻ em và trẻ vị thành niên, Bệnh viện đại học Ulm, CHLB Đức

Tương lai của thế giới nằm trong lớp học của ngày hôm nay!